top of page

Algemene voorwaarden

TDR-Detailing

De Noesten 84

9431 TG, Westerbork

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 71247807

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Klant: De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met TDR-Detailing een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

TDR-Detailing: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: TDR-Detailing gevestigd aan De Noesten 84, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71247807;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen TDR-Detailing en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk, via de e-mail of middels een WhatsApp-bericht, SMS-bericht of een bericht middels een overige direct message dienst;

Voertuig: Het voertuig waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van TDR-Detailing, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen TDR-Detailing en de Klant.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met TDR-Detailing zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.3, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van TDR-Detailing een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van TDR-Detailing.

2.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van de Klant en op opvolgende Overeenkomsten. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen TDR-Detailing en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TDR-Detailing vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7. Indien TDR-Detailing niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat TDR-Detailing in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8. TDR-Detailing heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbod

3.1. Iedere offerte en ieder aanbod van TDR-Detailing is vrijblijvend. TDR-Detailing is gerechtigd zijn aanbod of offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan TDR-Detailing opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop TDR-Detailing zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Klant in rekening worden gebracht.

3.3. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden TDR-Detailing niet.

3.4. Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.5. Een samengesteld aanbod verplicht TDR-Detailing niet tot uitvoering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3.6. Opgaven van verwachte/mogelijke resultaten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op een website van TDR-Detailing zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen.

3.7. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het uurtarief van TDR-Detailing en TDR-Detailing geeft een inschatting van het aantal uren dat het uitvoeren van de werkzaamheden kost, dan is dat slechts een indicatie en kunnen aan deze inschatting geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod of de offerte van TDR-Detailing dan wel op het moment dat de Klant aan TDR-Detailing een opdracht heeft verleend en deze opdracht door TDR-Detailing is aanvaard.

4.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maakt TDR-Detailing met de Klant een afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

bottom of page